นะโม

นะโม ติดตัวติดบ้านแล้วจะป้องกันคุณไสย เสนียดจัญไร

หัวนะโม หัวนอโม ติดตัวติดบ้านแล้วจะป้องกันคุณไสย เสนียดจัญไร หัวนะโม หรือที่ปักษ์ใต้เรียกว่า หัวนอโม คือลักษณะของเงินตรานะโม เป็นเม็ดกลม ๆ เล็ก ๆ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-6 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งประทับด้วยอักษรอินเดีย ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นร่องคล้ายเมล็ดกาแฟ

นะโม

กล่าวกันว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช สร้างหัวนะโมไว้ด้วยพิธีกรรมอันสูงส่งของพราหมณ์ โดยอัญเชิญเทพเจ้าทั้งสามก่อนราชวงศ์ของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช (ราชวงศ์ปัทมวงศ์) จะบังเกิดในดินแดนนครศรีธรรมราช กล่าวคือ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 นะโม อยู่ในฐานะเงินตราซึ่งใช้ในการแลกเปลี่ยนแทนสินค้าในอาณาจักรตามพรลิงค์มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 รากฐานของชื่ออาจมาจากคำว่า “นมะ” หรือ “นมัส” ซึ่งเป็นคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อพระผู้เป็นเจ้า และเชื่อว่ารูปสัญลักษณ์ในช่วงแรก ๆ ของนะโม คงมีความหมายไปในทางความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย

พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

แต่ต่อมา นะโม ในสมัยราชวงศ์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช (พุทธศตวรรษที่ 1 ได้เปลี่ยนฐานะจากเงินตรามาเป็นเครื่องรางของขลังที่ไว้ใช้ในการป้องกันภยันตรายทั้งปวง เงินตรานโมจะขลังหรือไม่จะอยู่ที่การทำพิธีปลุกเสกมากกว่า ในตำนานเมืองนครศรีธรรมราชได้กล่าวถึงพิธีการสร้างเงินตรานโม จะมีพราหมณ์เป็นเจ้าพธี หรือจะกล่าวได้ว่า เงินตรานโมพราหมณ์เป็นผู้เริ่มสร้างขึ้น ด้วยความขลังและศักดิ์สิทธิ์ของเงินตรานโม จึงเป็นประเพณีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ในวาระก่อนวันสงกรานต์จะมีการสวดภาณยักษ์เพื่อขับไล่แม่มด คือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม มาสถิตในหัวนะโม เพื่อเอาไปฝังหว่านรอบเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันโรคห่าระบาด ปัจจุบันหัวนะโม ถือเป็นเครื่องรางของขลัง หรือวัตถุมงคลชื้นเอกของนครศรีธรรมราช

หัวนะโม เม็ดเงินนะโม

คุณวิเศษของเงินตรานโมและพระคาถา เงินตรานโมเชื่อกันว่าสามารถป้องกันโรคร้ายเสนียดจัญไร กันศัตรูไม่ให้เบียดเบียน กันเหตุเภทภัยนานัปการ การใช้เงินตรานโมให้บังเกิดความขลังและศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิ์ผลตามปรารถนา โบราณกาลใช้พระคาถากำกับ ดังนี้

หัวนะโม หัวนอโม